Archief Etcetera


InhoudstafelETCETERA

Driemaandelijks tijdschrift over theater en aanverwante disciplines. Verschijnt 15 maart, 15 juni, 15 september en 15 december

Omslag

Stella - Rosas Foto : Herman Sorgeloos

Hoofdredactie

Luk Van den Dries Redactie Hildegard De Vuyst, Erwin Jans, An-Marie Lambrechts, Johan Thielemans, Klaas Tindemans, Marianne Van Kerkhoven Secretariaat Dirk Verstockt

Aan dit nummer werkten mee

Alexander Baervoets, Johan Callens, Guy Coolen, Luk Frans, Dirk Lauwaert, Alex Mallems, Geert Opsomer, Marcel Otten, Elvis Peeters,Gun-ther Sergooris Fred Six, Wim Van Gansbeke, Wim Vermeylen

Eindredactie

Erwin Jans Rud Vanden Nest Dirk Verstockt

Zetwerk, vormgeving en lay-out

Theaterpublikaties vzw Chris Lodewyckx, Dirk Verstockt

Advertentiewerving

DCP - Luk Notschaele, Naamsestraat 9-11, 1000 Brussel

Drukwerk

Indruk Gent

Abonnementen

kunnen ingaan bij elk nummer; een jaarabonnement (4 nummers) kost 780 fr. of fl. 45 (CJP en +65 : 700 fr. of fl. 42); een steunabonnement (8 nummers) kost 2.000 fr. of fl. 120; te storten op KB-rekening nummer 433-1069951-66 van Etcetera, Abonnementendienst, Anspachlaan 141-143, 1000 Brussel; voor Nederland: Amrobank 47.29.50.312

Losse nummers

kosten 220 fr., in Nederland fl. 14

ETCETERA

Driemaandelijks, nummer 30, jaargang 8, juni 1990 IN DIT NUMMER

Stella

Hoe kan de kunstenaar het gewicht van zijn tijd ombuigen tot lichtheid ? Marianne Van Kerkhoven weegt de zwaarte van deze verwarde en complexe tijden. An-Marie Lambrechts en Dirk Verstockt proberen de ondraaglijke lichtheid van Anne Teresa De Keersmaekers nieuwste produktie Stella in het gewicht van woorden te vangen. Pag. 2

Jan Fabre

Met Das Glas im Kopf wird vom Glas voltooit Jan Fabre het eerste deel van zijn operatrilogie The Minds of Helena Troubleyn. Gunther Sergooris plaatst Fabres opera in de context van Wagners romantisch ideaal van het kunstwerk als een "bovenwerkelijke sacrale vorm". Voor Klaas Tindemans trekt Fabre zich steeds meer op een 'esthetisch eiland' terug en dreigt hij, door gebrek aan openheid en relativering, het slachtoffer te worden van zijn verbeelding. Pag. 18

Eugene O'Neill

O'Neill, een van de eerste toneelschrijvers die het Amerikaanse toneel op een internationaal niveau bracht, was in Vlaanderen en Nederland opvallend aanwezig de voorbije seizoenen. Ivo van Hove regisseerde Rouw siert Electra, Walter Tillemans bracht Lange dagreis naar de nacht en Luk Perceval ensceneerde onlangs Strange Interlude. Johan Callens kijkt om en bespreekt. Pag. 51

Heiner Müller/Hilmar Thate

Als er één land is dat de tragiek van het naoorlogse Europa incarneert, dan Duitsland. Als er één schrijver is wiens werk de Duitse tragiek incarneert, dan H. Muller. Muller bracht in Oost-Berlijn zijn HamletlMaschine. Marcel Otten zag, was onder de indruk en vertelt het na. Klaas Tindemans sprak met Hilmar Thate, ook Oostduitser en man van het theater : "Ons beroep is niet dat wij mooie rollen spelen, maar wel dat wij een standpunt hebben". Pag. 32

Gras

Het theaterdecreet uit 1975 is er gekomen na lang protest, stakingsacties en moeizaam overleg. Vele voorstellen van meerdere excellenties druppelden doorheen de trage trechter van het politiek compromis tot de definitieve versie. Men kan gerust stellen dat dit wettelijk kader vrijwel onmiddellijk achterhaald was. Het belangrijkste theater van de jaren '80 groeide grotendeels buiten de geschoren perken van het decreet. Langs de bermen van het officiële theater kon men de wilde bloemen ontdekken die het Vlaamse theater kleur en leven bezorgden.

Maar kortgemaaid gras is taai: het decreet hield 15 jaar stand. Pas nu worden de perken herlegd en anders ingedeeld. Na lang overleg, politiek gekonkel en corporatistische acties werden de ontwerpteksten van de verschillende fracties bijgesteld, afgevlakt, uitgehold tot ze de matheid kregen van een Belgisch compromis. Het nieuwe decreet heeft zich wel aangepast aan de noden van de tijd, b.v. door meer ruimte te geven aan wat nog niet tot statigheid gestold is, maar of hiermee ook een creatief beleid gevoerd kan worden, valt nog af te wachten.

Zal met het nieuwe decreet een artistieke politiek ontplooid kunnen worden die het levende koestert, het nieuwe stimuleert, het risico verdraagt, het dode begraaft, het enkel commerciële afwijst, het al te overtollige uitpulkt ? Zal het zich niet vast (laten) zetten in categorieën van gisteren waaraan het theater van morgen ontsnapt ? Het belangrijke theater van vandaag is immers meer dan ooit normloos en dus kwetsbaar: het wil aangeraakt worden met een vrije hand die ruimte laat voor alles wat grensoverschrijdend is en uit de naad gaat. Zo'n theater vraagt een beweeglijk beleid. Het gras moet uitgerukt worden opdat het groen blijft.

Luk Van den Dries

En verder ook nog :

Alexander Baervoets herneemt het festival De Beweeging, pag. 13

Maatschappij speelt Peter Handke, pag. 41

Theatertekst Elvis Peeters' Het uur van de aap, pag. 46

Dossier Theaterfotografie : Dirk Lauwaert bezoekt het Muntarchief, pag. 27

Wim Van Gansbeke columnt, pag. 58

In de Kroniek : Bedenkingen bij het theaterdecreet, Jakov Bogomolov, Elfriede Jelinek in het Weense Volkstheater, Emiel van Dirk Roofthooft, Geert Opsomer bespreekt Frank Peeters' Dr. Jan Oscar De Gruyter en het Vlaamse Volkstoneel, Verder nog : Woza Albert van Peter Brook, in memoriam Antoine Vitez, Gelezen en Het Gebeuren, pag. 59

ETCETERA

is een uitgave van Theaterpublikaties vzw Verantwoordelijke uitgever Alex Mallems, Leliestraat 81, 2540 Hove

Redactie en administratie

Anspachlaan 141-143, 1000 Brussel Tel. 02/511.24.60


Development and design by LETTERWERK