Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


20 document(en) met "Raden van Advies"Nr. 2, Maart 1983 • Wim Van Gansbeke • Wim Van Gansbeke
Het valse gevoel van veiligheid, het burgerlijk adagium, het ontbreken van vertwijfeling, het zich inkapselen in weldenkendheid of de uiteindelijke vertrouwdheid van een grondeloze frustratie, die...Maar de helft van Vlaanderen verliet de zaal, de helft van Vlaanderen vond dat slecht, de helft van Vlaanderen voelde zich domweg geprovoceerd in plaats van de provocatie te lokaliseren waar ze...werkelijk gebeurt: bij (in alfabetische volgorde) de Antigone's, de EWT's, de Fakkels, de KNS-en, de Korre's, de KVS-en, de MMT's, de Meir's, de Podium's, de Raden van Advies, de Til's en al die anderen die ik

Nr. 3, Juni 1983 • Paul De Bruyne • Nogmaals en encore: vragen naar een toneelbeleid
En nog ter attentie van hen die cultuur tegenover economie stellen, en de cultuur willen opofferen, het volgende citaat, van Aurelio Peccei, de voorzitter van de Club van Rome: "Alleen cultuur kan de...Alle Raden van Advies dienen vanuit de politieke bastions ingevuld te worden...Deskundigheid van mensen in de raden komt na hun politieke kleur

Nr. 15, September 1986 • De redactie • WENENDE VROUW
weten, lezer, dat het verhaal eentonig is. I Over het advies van de RAT (Raad van Advies voor Toneel) willen we kort zijn; het heeft zelfs weinig zin het nog te publiceren...II Maar ondertussen werden op basis van dit ongefundeerde advies beslissingen genomen: vijf gezelschappen verdwijnen van de subsidiëringslijst: De Mannen van den Dam, Bent, Merksems...Wanneer we al deze redenen-totdroefenis op een rij zetten, valt het op dat het in feite allemaal slijpvlakken zijn van éénzelfde steen des aanstoots: - een Raad van Advies die zó ver van het

Nr. 19, September 1987 • Alex Mallems, Luk Van den Dries, Marianne... • KRONIEK
Marianne Van Kerkhoven DODENDANS auteur: August Strindberg; gezelschap: Korrekelder-Brugge; regie: Robrecht De Spiegelaere; artistiek advies: Els Olaerts; vormgeving: Jan Versweveld...Enkel drie thema's worden uitgelicht: het gebrek aan een eigen dramaturgie (Hugo Meert), de visie van ex-directeur Alfons Van Impe op de financieel-politieke situatie van de Opera van Vlaanderen, en...het panel zitten vertegenwoordigers van de Vereniging van Vlaamse Toneelauteurs; van de uitgeverij Dedalus, die toneelteksten publiceert; van het vertaalcentrum Diapason; en van Etcetera

Nr. 23, September 1988 • Etcetera • Raad van Advies voor de Toneelkunst ...und...
1988 "Uit de pers mochten wij vernemen dat de Vlaamse Executieve de samenstelling van de nieuwe Raad van Advies voor de Toneelspeelkunst heeft goedgekeurd...Wij roepen iedereen op die het met de wijze waarop en de samenstelling van de nieuwe Raad van Advies oneens is, tegen deze beslissing te protesteren...Eindverslag over de werking van de Raad van Advies voor de Toneelkunst in de jaren 1984, 1985, 1986 en 1987). Diezelfde dag werd de nieuwe Raad van Advies voor de Toneelkunst door minister

Nr. 25, Maart 1989 • Luk Van den Dries, Fred Six, Alexander... • K R O N I E K
Het besef van het failliet (van denken zowel als van het theater) is steeds aanwezig, en maakt van deze Wittgenstein Incorporated een voorstelling die respect afdwingt...Helemaal vanuit de rand van het gebeuren, van onder het gezag, duwt de code van de burgerij die van de adel opzij...De vorige Raden van Advies waren altijd vol lof

Nr. 32, December 1990 • Marianne Van Kerkhoven, Paul Corthouts • "...en het woord beleid wordt altijd het...
de werking en de infrastructuur van organisaties voor podiumkunsten'. In zijn advies, dat dateert van 22 oktober jl...stelt de Raad dat één en andere bepaling van de ministeriële tekst niet strookt met de artikelen 10 en 11 van de wet van 16 juli 1973 waarbij de bescherming van de ideologische en filosofische...Het valt af te wachten hoe het kabinet van de Gemeenschapsminister van Cultuur op het advies van de Raad zal reageren

Nr. 33, Maart 1991 • Paul Corthouts • Decreten voor Podiumkunsten en Hoger Kunstonderwijs hangende
deze versie werden door de Gemeenschapsminister ingrijpende veranderingen aangebracht, dit in een poging de bezwaren die de Raad van State in haar advies van 22 oktober 1990 geopperd had, op te vangen...Adviesraden De beraadslagingsprocedure voor de diverse Raden van Advies werd aangevuld met de maatregel dat, om geldig advies te kunnen uitbrengen, minimum 2/3 van de leden aanwezig dient te...het gunstige geval zou het 'ontwerp van decreet houdende regeling van de subsidiëring voor de werking en de infrastructuur van organisaties voor podiumkunsten', reeds zeer snel van

Nr. 41, April 1993 • Hugo De Greef • Kunst verdraagt geen compromis
De raden van advies zijn tot nu toe in hun samenstelling, in hun werkwijze en in de degelijkheid van hun advies zeer zwak geweest...De jongste jaren diende de minister meermaals af te wijken van het gekregen" advies omdat het verre van voldeed...De samenstelling van de raden moet gedepolitiseerd worden

Nr. 48, Februari 1995 • Kurt Lannoye, Marleen Baeten • Interview met Minister Weckx
Begin februari 1995 zou het voorontwerp van dit nieuwe decreet klaar moeten liggen om naar de regering en vervolgens via de Raad van State naar de Vlaamse Raad gestuurd te worden...Binnen deze koepel zullen een aantal van de huidige raden en commissies de sectoriële deelcommis-sies vormen...Nu functioneren deze raden vaak te veel als subsidiebepalers, wat in feite de taak van de minister en zijn administratie is (en blijft). Ik betreur het gemis aan gemotiveerde kwaliteitsoordelen

Nr. 53, December 1995 • Register Etcetera jaargang XIII (1995), nrs 48...
Myriam, nr 49 p 28 Van Istendael, Geert, nr 53 p 3 Van Kerkhoven, Marianne, nr 50 p 29, nr 51 p41 Van Looy, Wouter, nr 48 p 17 Van Rompay, Theo, nr 53 p 20 Van Royen, Alex, nr 52 p 25 Van...Gesprek met leden van de vier Raden van Advies; Theo Van Rompay en Stef Ampe nr 53 p 19 Boeken Addenda/Bij Samuel Beckett, E.M...de Velde, Jaak, nr 53 p 6, nr 53 p 11 Van Dillen, Bianca, nr 52 p 33 Van Gansbeke, Wim, nr 50 p 17 Van Goethem, Geert, nr 49 p 43 Van Heddegem, Johan, nr 53 p 19

Nr. 53, December 1995 • Theo Van Rompay, Stef Ampe • Drie jaar podiumkunstendecreet
Theo Van Rompay en Stef Ampe hadden een gesprek met leden van de vier Raden van Advies Staf Pelckmans, Bruno Verbergt, Eddy Frans en Johan Van Heddegem (in dezelfde volgorde als het rijtje Raden...Etcetera: Hoe evalueren de verschillende Raden van Advies hun werking van de voorbije jaren...Johan Van Heddegem: Onze raad heeft, zoals de andere raden, een tussentijds advies uitgebracht over het functioneren van het decreet

Nr. 53, December 1995 • Inhoudstafel
Van Imschoot Redactie Sigrid Bousset, Erwin Jans, Bruno Koninckx, Geert Opsomer, Johan Thielemans, Pieter T'Jonck, Luk Van den Dries, Marianne Van Kerkhoven, Wouter Van Looy Aan dit nummer...werkten mee Stef Ampe, Inge Arteel, Marianne Buyck, Peter De Jonge, Tuur Devens, Robert Steijn, Dominiek Van Besien, Lucas Vandervost, Geert van Istendael, Theo Van Rompay, Sophie Van Weert...Theo Van Rompay en Stef Ampe in gesprek met leden van de vier Raden van Advies: Eddy Frans, Staf Pelckmans, Johan Van Heddegem en Bruno Verbergt 25 Manifest: Zo wordt mijn liefde steeds opnieuw

Nr. 56-57, Augustus 1996 • Kurt Vanhoutte, Marleen Baeten • De ingevroren theatertijd
Het langverwachte antwoord van minister Luc Martens op de adviezen van de verschillende raden veroorzaakte veel beroering...Dat in zijn ogen het gewicht van de door de raden zelf aangereikte politiek-economische argumenten (structurele Versnippering') veel zwaarder zou doorwegen dan hun...Er valt niet naast te kijken hoezeer het Kortrijkse theater Antigone ondanks een ronduit negatief advies op de geldelijke toeschietelijkheid van de minister kan rekenen, net zoals het door de raad

Nr. 58, December 1996 • Hugo De Greef, Erwin Jans • Jukebox
Onafgezien van mijn dikwijls afwijkende artistieke mening met betrekking tot het werk van de BMcie meen ik dat het lukken van een dergelijke demarche een nuttig, zelfs uniek elan had kunnen geven aan...Als de raden van advies en de overheid vanuit de sector geen dossiers toegeschoven krijgen die verregaande wijzigingen voorstellen: wat kunnen ze dan doen...Groeten uit Brussel Lezersbrief van Erwin Jans, dramaturg van de KVS De brochure Groeten uit Brussel (1993-1997) die de Koninklijke Vlaamse Schouwburg in mei van dit jaar publiceerde

Nr. 58, December 1996 • Myriam Van Imschoot • Een salon van weigeraars
van de raden niet waren opgevolgd, zoals zo ingrijpend in de dans was gebeurd...Het behoudsgezinde (naar eigen zeggen 'politiek haalbare') advies van de Raad van Advies voor Dramatische Kunst had voor deze subsidieronde reeds de weg geplaveid en maakte dergelijke...Net zo is de forse stijging' van De Beweeging niet het resultaat van een inhoudelijke appreciatie voor - bijvoorbeeld - de werking van de afgelopen jaren, maar een regionalistisch manoeuvre van een

Nr. 68, Juni 1999 • Stef Ampe • Manifest: De slag om geld, hondenpoep en...
De uitdaging voor advies- en subsidieverstrekkers is steeds of ze zich naar de letter van de wet gedragen of, integendeel, bijdragen tot de bevraging van het institutionele, wetgevende kader...Ten slotte laat het zich raden dat, indien we op 13 juni 99 een tweede Zwarte Zondag meemaken, de prioriteiten van de Vlaamse Regering elders zullen liggen dan bij de Schone Kunsten...Met dit alles kan ik mij, nogmaals, niet van de indruk ontdoen dat het beleidsvoorbereidende werk meer dan ooit van belang is. Op de schouders van adviesraden en administratie ligt daarom de zware

Nr. 68, Juni 1999 • Pascal Gielen • De verdrongen bemiddelaar
Met het podiumkunstendecreet van 1993 werd aan de beleidsruimte nog een derde actor toegevoegd, namelijk de raden van advies...Een cumul van een kleine vijf à zes raden is daarbij niet uit de lucht gegrepen...De aangestipte samenstelling van raden van bestuur wijst op een gelijkaardig fenomeen

Nr. 79, December 2001 • Dries Moreels • Kijk mama, zonder commissies: Esthetica voor beslissers
bureaucratisering van die beslissingen bestaat in het omvormen van de beleidslijnen in reglementen en in het rigoureus toepassen van die reglementen...Vlaanderen zijn we hier nog ver vandaan, maar de samenstelling van het kabinet van minister Anciaux met experts in plaats van partijpolitiek gekleurde namen suggereert wel een mogelijkheid in die...louter technologisch van aard, het heeft ook met zoiets als 'imago' te maken) en een peergroup-reflexi-viteit (het is niet aan te raden om na een theaterpremière in pakweg deSingel vergelijkingen te maken

Nr. 98, Januari 2005 • Liv Laveyne • Alles komt goed
Het Raamtheater, de Zwarte Komedie en Theater Taptoe, die een negatief advies van de beoordelingscommissie kregen, werden door Anciaux terug opgevist...De richtlijnen in de beleidsnota waren vaag (had iemand kunnen raden dat Van Grembergens aandringen op theaterfusies bij Anciaux linea recta zou leiden tot het afstraffen van initiatieven die rond één...Uit: Artistiek Advies Ultima Vez De beoordelingscommissie ziet in de samenvloeiing met VZW SA een positieve evolutie, weg van de voordien weinig transparante en verwarrende situatie


Development and design by LETTERWERK