Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


17 document(en) met "Welzijn naar Cultuur en Cultuur"Nr. 12, Januari 1985 • Luk Van den Dries, Johan Thielemans, Klaas... • KRONIEK
Het spektakel werd mogelijk dank zij het Ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur (Nederland), de Vlaamse Gemeenschap van België, de Gemeente Groningen, e.a...1585 is geen onderzoek naar de verhouding tussen geschiedenis en scène, en legt, behalve enkele algemeenheden, geen enkele band met het heden...Met groot respect voor de Indische cultuur en traditie wordt er een voor westerse toeschouwers onmiddellijk toegankelijk en boeiend verhaal verteld

Nr. 23, September 1988 • Hildegard De Vuyst, Johan Thielemans, Klaas Tindemans,... • KRONIEK
de vorige edities, blijft natuurlijk als resultaat mooi en belangrijk, maar doet ook verlangen: naar theater dat men gemist heeft, naar uitgeefformules die zowel het economische als artistieke leven...Ze schetst kort, krachtig en helder het verloop van de geschiedenis: van Mickery en van haar context, van de avant-garde en het establishment, van de klare lijn naar de complexe verwarring...Stuur Ivonne Lex naar de Munt en Gerard Mortier naar de KNS en wacht een jaartje af wat het geeft²

Nr. 56-57, Augustus 1996 • Marleen Baeten • De samenleving maakt het theater mogelijk
Kortom, men maakte theater zoals dat in die periode ook in het Westen gemaakt werd, maar dan met inhouden en vormen die bij de Arabische leefwereld en cultuur aansloten...En specifiek voor het theater: juist binnen deze orale cultuur bestond er een sterke verhaal-, zangen danstraditie, een traditie die ook bij de overgang naar een sedentaire cultuur prominent aanwezig...Zij wilden naar het Zuiden van het land gaan, een streek met veel sjiieten en een sterke orale cultuur

Nr. 63, Maart 1998 • Marleen Baeten • Kansarmoede en kunst: een trend?
Kunst en Democratie benadrukte van meet af aan het maatschappelijke belang en de democratische waarde van cultuur...De doelen van de gemeenschapsoverschrijdende vereniging zijn: informatieverstrekking, reflectie over de rol van kunst en cultuur in de samenleving, bevordering van een brede culturele participatie en...Haar tweede gespreksdag organiseerde Kunst en Democratie in samenwerking met het Antwerpse kabinet voor cultuur, bibliotheken en monumentenzorg, waarvan Eric Antonis

Nr. 68, Juni 1999 • Katia Segers • Zin en onzin van sponsoring
het succesbedrijf Music Hall). In ons land heeft vooral Patrick Dewael -minister van Cultuur tussen 1985 en 1989 - de idee gepromoot dat cultuur en economie niet eikaars tegenpolen zijn...Op het moment dat er een aanbod van en/of een vraag naar een bepaald goed is, is er een markt, en daar komt zelfs de kunst niet onderuit...De Vlaamse overheid besteedt in haar begroting voor 1999 4% aan cultuur en media (23,493 miljard BEF). Hoewel de hoofdmoot naar de dotatie voor de VRT gaat, blijft voor muziek, letteren en

Nr. 69, Januari 1999 • Erwin Jans • Desoriëntaties in een multiculturele wereld
Naar de Vlaamse podiumkunsten vertaald zijn dit vragen naar repertoire, programmering, presentatie, casting, opleiding, publiek, media, beleid en niet in de laatste plaats naar de notie van artistieke...en gemeenschap, tussen hoge en lage cultuur, tussen allochtoon en autochtoon, tussen kunst en overheid,... staan op het spel...Gedachten over theater, cultuur en politiek, PassePartout Publications, Utrecht, 19S8 De PPCahiers besteden aandacht aan opvattingen, werkwijzen, onderzoek en trainingsmethoden van westerse en niet

Nr. 70, December 1999 • Katrien Darras • Het nieuwe podiumkunstendecreet...
Dit project beoogde een reorganisatie van de administratie, met als doel bij alle bevoegdheden van de voormalig minister van Cultuur - Welzijn, Volksontwikkeling en Cultuur - een eenvormige erkennings...Als voorbeeld voor het nieuwe decreet lag het vorig jaar goedgekeurde muziekdecreet voor, algemeen beoordeeld als een stap in de goede richting naar een transparant en rationeel beleid...Een en ander dient gerealiseerd te worden door studie en onderzoek, promotie en spreiding van kunstenaars in binnen- en buitenland en het beheren van informatie en documentatie

Nr. 71, Maart 2000 • Roel Verniers, Rudi Laermans • Allemaal Indiaan: verhevigde realiteit of emo-terreur?
De biotoop van de volkswijken is niet de mijne en wat dat betreft kijk ik naar jullie voorstelling zoals ik naar een stuk kijk dat leven en welzijn van de rijkelui in kaart brengt...Wat later snoot ik mijn neus en kroop de geur van haarlak en parfum alweer naar binnen...Mijn ogen schieten niet meer zoals in het liedje Van voor naar achter, van links naar rechts, van boven naar onder, van links naar rechts' (maal 2)... Ze blijven steken in het totaal

Nr. 83, Januari 2002 • Griet Op de Beeck • Beklijvende trip langs zee van emoties
En je beseft heel goed datje er het raden naar hebt en dat stemt tot nadenken, het meest van al nog over jezelf...Ze stappen door dat gordijn van regen - door niks en door alles van ons, vrije mensen, gescheiden - en gaan naar binnen...En op overheidsniveau wordt er veel ge-palaverd over herstelgerichte detentie, maalais er geld moet opgehoest, wijst Welzijn naar Cultuur en Cultuur naar Welzijn

Nr. 83, Januari 2002 • Peter Anthonissen, Dries Moreels • Met al je systemen open door het...
DECABOOTER: Ons gazetje is ook een antwoord op het feit dat de meesten naar iets zeer esthetisch zoeken, naar iets straks, naar iets waar weinig op aan te merken is. VERSTOCKT: Het is goedkoop en rap...Beste overheid, jullie decreten gaan over departementen afzonderlijk, maar wat wij voorstellen, gaat over kunst, over welzijn, over stadsontwikkeling, over nieuwe media... en daar zijn die en die...Ons oorspronkelijke plan omvatte een doorsteek van de IJzerenleen naar de Begijnenstraat met een artistiek-culturele functie, een woonfunctie, een horecafunctie en buitenschoolse kinderopvang

Nr. 85, Februari 2003 • Florian Malzacher • Schwanenseesucht
1984 kwam hij naar de stad aan de Main om er zijn ensemble en zijn visie op hedendaags ballet op en uit te bouwen...De bankenmetropool hield dus met recht en reden van zijn enige artistieke wereldster en betaalde daar graag het prijskaartje voor: Forsythe genoot met zijn ensemble altijd de volle vrijheid en hij...en over heimwee naar het klassieke repertoire begonnen te praten

Nr. 86, April 2003 • Marleen Baeten • Culturele competenties verhogen: Ann Olaerts over kunsteducatie...
Beleidsnota Cultuur 2000-2004, p. 9). Een andere ambitie van minister Anciaux en zijn kabinet bestond in 'een geïntegreerde aanpak': 'We streven naar een permanente ontwikkeling in het gehele...Vandaag vormen Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur samen één van de zeven departementen...Naar analogie met de sectorale steunpunten zal het steunpunt Cultuur en Onderwijs een plek zijn voor ondersteuning, informatie en dienstverlening

Nr. 88, September 2003 • Marleen Baeten • Werken vanuit de kracht en niet vanuit...
Cultuur komt slechts in zeer beperkte mate aan bod in de gemeenschappelijke vakken (eerste en dikwijls ook tweede jaar). De plaats die kunst en cultuur innemen in de optie SCW verschilt van hogeschool...Naar aanleiding van deze opdracht kreeg ik trouwens de vraag van de studenten: vertel ons waar en hoe we op een betaalbare manier meer cultuur kunnen meemaken...roelandt Als kunst en cultuur al aan bod komen in de vakken, dan gaat het dikwijls nog te eenzijdig over cultuur en niet met en door cultuur

Nr. 98, Januari 2005 • Michael Hirsch • Sociale theorie en esthetica: Wat we vandaag...
Een methodologie en politieke economie van intellectuele/culturele productie (politieke rechtvaardiging van cultuur) Met deze tekst wil ik een algemene methodologie (en politieke economie...En dan ligt het nieuwe paradigma in de behoefte aan cultuur, de drang van culturele producers om zichzelf te doen gelden ten overstaan van de maatschap- Ten overstaan van het bredere...De procedures van Verfremdung, van distanti­ëring van de elementen van het reële, verwijzen naar de ‘reële’ heteronomie en vervreemding van de waargenomen sociale fenomenen, en de autonomie van alle

Nr. 100, Februari 2006 • Critical Art Ensemble • Bioverzet
Zonder wetenschappelijke achtergrond lijkt de vraag naar wat nu precies wetenschappelijke rechtlijnigheid inhoudt, een mysterie, en een studie lezen over de veiligheid van transgene producten een...Het spektakel van de transgene producten neigt er gewoonlijk toe consequent winst­initiatieven te ondersteunen en het idee te promoten dat de ‘vrije’ markt altijd het publieke welzijn voorstaat door...Cult of the New Eve); en 5) het transgene en biologische milieubeleid en zijn relatie tot de ideologie van de angst (GenTerra). Door deze projecten hoopt het Critical Art Ensemble de algemene angst en

Nr. 111, April 2008 • Klaas Tindemans • Blue in the face
Naar aanleiding van een klacht van een KVS-bezoeker (en notoir antirookactivist) vroegen de theaters of het rookverbod ook bij hen onverkort moest gelden...Jan Fabre heeft steeds een duidelijk onderscheid gemaakt tussen zijn verantwoordelijkheid als kunstenaar – een streven naar schoonheid als ondubbelzinnige prioriteit – en zijn engagement als burger...Hilde Van Mieghem staat in een zwarte avondjurk op de scène, anderhalf uur lang, ze schrijdt van de achtergrond naar het voortoneel en terug

Nr. 113, September 2008 • Thomas Crombez • Ik ben het die Artaud zal spelen
Madeleine Roche in La Marseillaise bij de Comédie- Française, 1915 © Henri Manuel De zucht naar transgressie Hedendaagse webpagina’s, recente Vlaamse dagbladartikels, en boektitels over...En zie naar die onvergetelijke dans van Nikita, de man met de accordeon, in De macht der duisternis...Het antitheater van Antonin Artaud: Een onderzoek naar de veralgemeende artistieke transgressie, toegepast op het werk van Romeo Castellucci en de Socìetas Raffaello Sanzio door Thomas Crombez


Development and design by LETTERWERK