Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


167 document(en) met "Een D-erkenning" • Resultaten 21 tot 40 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 23, September 1988 • Luk Van den Dries • VAN FEESTEN EN FESTIVALS
Rosas en Varia), organiseerde een symposium, een lezingenreeks en een filmgebeuren met documentaires over de DDR-opbouw en een Müller-keuze (o.a...lukt vandaag in een minder gespannen Oost-West verhouding wel: er is een ruime delegatie van theatermakers uit het Oostblok, die blijk geven van een andere omgang met het materiaal, van een andere lectuur...Ook de kritiek op Muller komt van de jonge generatie van de DDR die in Müllers recente stukken (de cyclus Wolokolamsker Chaussee) een mogelijke terugval ziet in een monumentale taalvorm en

Nr. 23, September 1988 • Johan Thielemans • Foto Eric Peustjens
Punk In de kunst geldt een gouden regel: alleen wat er in een tekst, op een doek, of op een toneel gebeurt, is belangrijk...Nixon in China: dat is de bekering van een communistenvreter; dat is de erkenning door een politicus dat praten altijd een menselijker strategie is dan het gebruik van wapens, kanonnen en vliegtuigen...dat is, in 1972, een ontmoeting vol dubbelzinnigheid, waarbij toenadering wordt gebruikt om langs een omweg een interessant akkoord met de Vietnamese vijand te kunnen afdwingen

Nr. 23, September 1988 • Etcetera • Raad van Advies voor de Toneelkunst ...und...
alles kan volgen, zou dit pleiten voor een RAT, wellicht beperkter in omvang dan de huidige structuur, die op dagelijkse basis en in een intense dialoog met de theatermakers voorstellen voor een beleid...Het behoud van het Brussels Kamer Toneel in de vigerende subsidieregeling van het theaterdecreet is een duidelijk bewijs van het grote belang dat Patrick Dewael hecht aan het voortbestaan van een...het niet meer wenselijk een erkenning te verlengen

Nr. 24, December 1988 • Pol Arias, Koen Van Muylem, Erwin Jans,... • KR O N I E K
Het gegeven heeft alles en niets in zich om boeiend theater te worden: om een onduidelijke reden achtervolgt een zwerver een andere man tot bij hem thuis, en vraagt hem een kamer voor de nacht...Was het een gevoelen van vertedering of een emotionele streling, Opgewekt door een gebaar, een beeld of een harmonisch samengaan?... Doorheen de voorstelling groeide een intuïtieve herkenning, een...Zoals het de traditie betaamt, schitterde Ana Laguna, met een prachtige techniek, een groot uithoudingsvermogen, een grote eenvoud en veel humor als een vertederende en ontroerende Giselle

Nr. 25, Maart 1989 • Luk Van den Dries, Fred Six, Alexander... • K R O N I E K
voor hun tegendeel: een stapel kommen en teljoren, een plant in een aqarium, opgezette dieren, in sterk water bewaarde ingewanden, een blanke man en een blanke vrouw die niet bij mekaar passen, een...Over de ganse breedte van de scène staat een schuine spiegel opgesteld, met daarachter een rij dansers die slechts een arm, een been of een ander lichaamsdeel boven de spiegel uitsteken...Als die tendeert naar een grotere openheid, een sterkere dynamiek, een langere (financiële) zekerheid, en een grotere concurrentie tussen artistieke opvattingen, dan zijn we al een eind op weg naar

Nr. 25, Maart 1989 • Klaas Tindemans • Verschraling
doorbroken, net op een moment dat ook de overheid hiervoor, met de creatie van 'receptieve productiecentra' ook een subsidieerbare structuur voorzag...Helaas impliceerde deze structurele erkenning door de overheid van De Greefs werkplaatsmodel een verplichte kleinschaligheid, waar precies de Kaaitheatergroepen -- Ro-sas, Needcompany én de...De anonimiteit van de Brusselse Vlaming -- de Beursschouwburg is een eiland tussen gorzelige dancings waar verbasterd Frans de hoofdtoon voert: een symbool haast voor een hopeloos gevecht om de

Nr. 26, Juni 1989 • Pol Arias • Russisch theater in 1989
De rol van de Theaterbond In 1986 werd de meer dan honderd jaar oude acteursvereniging omgevormd tot een Theaterbond, een soort vakbond waarin acteurs, regisseurs, scenografen, technici en...De bond oefent een zware druk uit op de ambtenaren van het ministerie van cultuur en kan al een mooi palmares van overwinningen tonen; eindelijk wordt voorzien in een behoorlijk pensioen voor acteurs...Een wetenschapper ziet de gevolgen in van zijn ingreep in de natuur - hij maakt van een hond een levensgevaarlijk monster - en maakt dit weer ongedaan

Nr. 26, Juni 1989 • Klaas Tindemans • Voorstel en ontwerp van theaterdecreet
De erkenning -- op basis van een beleidsnota : dat is nieuw, maar wat betekent het in werkelijkheid ? -- is het eerste element van de procedure, de subsidiëring met de daaraan gekoppelde voorwaarden...Een gezelschap wordt in principe voor 4 jaar erkend -- tenzij het zelf kiest voor een wettelijk statuut -- op voorwaarde dat het op basis van een beleidsnota een directeur benoemt en een bepaald...Door de aard van het politiek initiatief -- een decreet met regels voor erkenning en subsidiëring: men vraagt zich blijkbaar niet af of dit een efficiënt politiek instrument is, zo'n logge wet

Nr. 26, Juni 1989 • Inhoudstafel
het tweede deel van het Brussels theaterdossier een panorama van het Franstalige theaterkoninkrijk en zijn structuren, en een rondleiding langs de verschillende theaters en hun infrastructuur...wat niet anders dan politiek opbod kan genoemd worden, hebben twee politieke formaties - die bovendien in een ingewikkelde regering/ oppositiesituatie zetelen - een nieuw ontwerp van theaterdecreet...Biedt de Raad van Advies voor Podiumkunsten meer garanties voor een autonoom artistiek beleid ? En vooral, wordt het nu mogelijk iets te doen tegen de institutionele verstarring en artistieke

Nr. 27, September 1989 • Nic Balthazar, Alex Mallems, Luk Van den... • KRONIEK
Verlangen naar een andere plaats, ontsnappen aan de grauwe stad wordt aangegeven door een sentimentele muurschildering van een tropisch strand in een valsgouden zonsondergang...Osborne pakt erin uit met een nieuw heldentype, de intellectueel van sociaal lagere afkomst, met een boosaardige opvatting van humor, een rauwe voorkeur voor alcohol en sex en een opvallend gebrek aan...Het is alsof er zich een ramp heeft voltrokken - een getalenteerd acteur die gedesillusioneerd gestorven is -maar waardoor blijft verborgen terwijl men in de beschrijving zo duidelijk naar erkenning

Nr. 28, December 1989 • Klaas Tindemans • HET CENTRUMDECREET
Etcetera brengt materiaal aan : een feitenrelaas, een pleidooi voor soepelheid, een verhaal over artistieke structuren, vragen naar de rol van de vakbond, een standpunt over de werkplaatstraditie...Voor die eerste Staten-Generaal waren twee eisen prioritair : de subsidies voor het theater moesten een recht worden, geen hulp-in-nood bij exploitatietekort -een pleidooi dus voor een wettelijke...aan een groep jonge theatermakers het budget van de KNS aan te bieden op basis van een contract van een jaar of vier, en daarmee de facto de KNS af te schaffen-dan is er geen decreet meer nodig én

Nr. 28, December 1989 • Wim Van Gansbeke • Wim Van Gansbeke
Er is nog iets anders: in gesprekken met Nederlandse toneelliefhebbers -collega-recensenten of niet- is me vaak opgevallen, dat de beoordeling van een voorstelling nogal eens vertrekt vanuit een...beide gevallen bleef er een schroothoop over en een spoor van verwoesting achter, waarin het meer 'gevestigde' Vlaamse theater (en niet alleen de grote drie) de klok gelijk had kunnen zetten, maar dat...Radeis pikte het genre op, maar vernieuwde het grondig, gaf het een echte 'theateradem' en bouwde er zich een internationale faam mee op

Nr. 28, December 1989 • Alexander Baervoets • Vlaams dansbeleid maakt geen school
Eén van de mogelijkheden kan een algemene erkenning zijn, waarbij geleverde prestaties als equivalent kunnen gelden voor een diploma...Ofschoon Mudra in de eerste plaats was bedoeld als een kweekschool voor eigen dansers -een radicale erkenning van en een reactie tegen het ontbreken van een pedagogische structuur in het toenmalige...Nu Minister Dewael eindelijk de dans een begin van erkenning gaf in zijn ontwerp van decreet, zijn partijen en belangengroepen opgestaan, niet om een nieuw beleid, maar wel om een deel van de koek te

Nr. 30, Juni 1990 • Klaas Tindemans, Fred Six, Wim Vermeylen, Erwin... • KRONIEK
Een geopend gordijn, een vallend wit vlak voor een blauwe achtergrond, soms voorzien van een volle zon...Het resultaat is een vrouwenbegraafplaats, een massagraf, een schilderachtige 'vuilnisbelt'. Het ritme van de voorstelling is brisant, de scheldpartijen, de bijte-righeid in staccato : de...Peeters creëert immers een bruikbare taal en een techniek om uitspraken te doen over de geschiedenis van het theater en van een gezelschap in het bijzonder

Nr. 30, Juni 1990 • Johan Callens • O'Neill Het leven als tussenspel
Toch wil Nina "zo graag geloven in eender welke god: een hoop stenen, een troebel beeld, een tekening op de muur, een vogel, een vis, een slang, een baviaan, of zelfs in een wijze man die de...Le-ven ! Begrijp je ? Leven is een even lange leugen met een zachte g in het midden ! "). Dit leven is volgens O'Neill slechts een bittere farce waarin de mens moedwillig van hogerhand gemanipuleerd...De hellenistische fa-gade van het Mannon huis werd gereduceerd tot een gekromde achterwand, met een deuropening die uitgaf op een zwart gat: de grafkelder waarin Lavinia zich levend begraaft

Nr. 31, September 1990 • Stephan Moens • Het spook van de opera
Als je van een componist en een librettist vindt dat zij een interessante visie hebben, denk ik dat je die ook aan het publiek moet meedelen...Mik je op schaalvergroting ? "Als je met een produktie succes hebt, denk ik dat je ze echt ook in grote zalen moet spelen, ook als dat een beetje afbreuk doet aan de sfeer...Dan blijkt dat er wel een interessant en stringent concept, een efficiënt en in aanzet indrukwekkend decor, doorgaans adequate en geëngageerde zangers en dito orkest aanwezig zijn, maar dat een zo

Nr. 31, September 1990 • Frank Peeters • Van werkplaatsen en kunstencentra
1982) Foto Herman Sorgeloos tussen een cultureel centrum met een voor-elk-wat-wils programmatie en een kunstencentrum in. Door de vrij grote eigen inkomsten is Vooruit niet echt arm, maar door de te...Kaaitheater en Beursschouwburg zijn er dat respectievelijk achttien en veertien en een half, van wie een kleine minderheid GeKo, DAC of gewetensbezwaard...aanzet ( zouden ) vormen om het grijze overheidsbeleid aan een kritisch onderzoek te onderwerpen". Al zijn een aantal van de pioniers intussen verdwenen, hebben sommigen een andere hoed opgezet en mag

Nr. 32, December 1990 • Marianne Van Kerkhoven • De kringen naar binnen
Het kunstwerk bestaat slechts als kunstwerk voor zover het erkend wordt: een schilderij heeft nood aan een kijker, een muziekstuk aan een luisteraar, een gedicht aan een lezer, enz...Immers, wie produceert het schilderij in een dergelijke optiek : de schilder of de kijker ? Bovendien blijkt opnieuw hoe eng zijn opvatting is van de noodzakelijke erkenning of waardering...Want betekent erkenning ipso facto betaling ? Wordt het schilderij erkend door wie betaalt om het museum te bezichtigen ? Wordt het meer erkend door wie bereid is er meer voor te betalen ? Een

Nr. 32, December 1990 • Marianne Van Kerkhoven, Paul Corthouts • "...en het woord beleid wordt altijd het...
De samenstelling van zo'n lokale ARGO gebeurt via een getrapt systeem, waarin een aantal oudstudenten en ouders een aantal leden uit het socio-cultureel milieu coöpteren; hieraan worden enkele...Elke school zou een raad van bestuur krijgen alsook een pedagogisch college (een afvaardiging van de leerkrachten) bevoegd of adviserend (dat is vooralsnog niet duidelijk) voor artistiek-pedagogische...aanwezigheid van vakkennis en zelfontplooiing; het onderstreept het belang van een intense relatie tussen meester en leerling; het bevestigt dat een hogere kunstschool als instelling een zo ruim mogelijke vrijheid

Nr. 33, Maart 1991 • Dirk Verstockt, An-Marie Lambrechts, Johan Thielemans, Erwin... • KRONIEK
De voorstelling begint heel rustig, alsof er van een voorstelling eigenlijk geen sprake is. De ruimte is een soort van repetitielokaal : in het midden van de scène een tafel met stoelen, achteraan een...Terwijl aanvankelijk een stoel een stoel is, het repetitielokaal een repetitielokaal, een repeterend acteur een repeterend acteur, wordt naar het einde van de voorstelling de stoel een troon, het...Het theatrale in die decors wordt niet bereikt door een volledig abstract scèneconcept te creëren - een huis lijkt nog altijd op een huis en een kamer kan je direct herkennen als een kamer - maar door


Toon volgende resultaten

Development and design by LETTERWERK