Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


22 document(en) met "De Maatregel" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 2, Maart 1983 • Theo Van Rompay • Nieuw theaterlandschap: Frisse wind waait aan uit...
Alvorens een definitief oordeel te vellen is het belangrijk de aard en de kwaliteit van de voorliggende programma's te onderzoeken, evenals oog te hebben voor de ontwikkeling die de verschillende...De beslissing over de Vooruit-aanvraag luidde als volgt: "De aanvraag wordt niet goedgekeurd daar ze weinig is aangepast aan de werkloosheidsstructuur en concurrentie met de privé-sector niet...Het hoort tot de plicht van de overheid om hierop toe te zien, de aan- of afwezigheid van een uit privé-initiatief ontstaan centrum mag hier niet de doorslag geven

Nr. 2, Maart 1983 • Heiner Müller • DE OPDRACHT
DE REVOLUTIE IS HET MASKER VAN DE DOOD DE DOOD IS HET MASKER VAN DE REVOLUTIE DE REVOLUTIE IS HET MASKER VAN DE DOOD DE DOOD IS HET MASKER VAN DE REVOLUTIE DE REVOLUTIE IS HET MASKER VAN DE DOOD DE...DOOD ÏS HET MASKER VAN DE REVOLUTIE DE REVOLUTIE IS HET MASKER VAN DE DOOD DE DOOD IS HET MASKER VAN DE REVOLUTIE DE REVOLUTIE IS HET MASKER VAN DE DOOD DE DOOD IS HET MASKER VAN DE REVOLUTIE DE REVOLUTIE...De opstand van de doden zal de strijd van de landschappen zijn, onze wapens, de bossen, de bergen, de zeeën, de woestijnen van de wereld

Nr. 4, September 1983 • Marianne Van Kerkhoven, Paul De Bruyne • DE WONDERE WERKEN VAN POMA EN CO
De Vlaamse executieve besloot toen een warrige en schemerige discussie binnen en buiten decreet de Raad omtrent het geld van de Vlaamse overheid voor de toneelkunst...Nog dit De meest bizarre maatregel lijkt het Kroonteater te treffen...Voor andere groepen is het principe niet gehandhaafd (Vormingstheater Vuile Mong). Marianne Van Kerkhoven Paul De Bruyne "Op de keper beschouwd verdient de staat veel meer aan

Nr. 10, April 1985 • Redactie Etcetera • Het verdict van de Raad van Advies...
Ik weet dat mijn beslissing een harde ingrijpende maatregel is. Dit is nochtans de enige wijze waarop ik naar de toekomst recht kan laten wedervaren aan diegenen die vanuit hun visie op theater...Wij citeren de tweede helft van de brief; de eerste helft omschreef de criteria die de Raad van Advies voor de Toneelkunst (RAT) had gehanteerd (cf...Deze inspanningen veegt de RAT van de tafel, door te betreuren dat "deze benadering meteen het verdwijnen van de specifieke jeugdtheater-opdracht betekent". Hield de RAT deze stok achter de deur om de

Nr. 11, Juni 1985 • RAAD VAN ADVIES
De leden van de RAT hadden de Minister ook voorgesteld de betrokken gezelschappen extra te volgen tijdens de eerste helft van het seizoen 1984-85...verslag over 1983-84 en de prestaties (aantallen en bezoekcijfers) van de eerste helft 1984-85, de communis opinio over elk gezelschap (pers, publiek en leden van de RAT). Bij de bespreking van het rendement...Vorig jaar heeft de RAT een eerste maatregel genomen en de percenten met 5% verhoogd

Nr. 25, Maart 1989 • Geert Opsomer • De nieuwe creatiepremies
de De Montprijs van Oost-Vlaanderen) en de vele privé-initiatie-ven zijn ook niet in staat gebleken om de kwaliteit van de toneelschrijverij te stimuleren...De maatregel is misschien een haalbare kaart voor de grote theaters, maar niet voor het experimentele theater...Een slechte maatregel als men de 'gebuisden' voor de letterensubsidies hier wil heropvissen

Nr. 25, Maart 1989 • Luk Van den Dries • Tussenstad
De Greef situeert de oorsprong van het werk in het nieuw Vlaams-Brusselse gevoel dat groeide rond de werking van de NCC en andere organisaties...Een rampzalige maatregel voor de KVS die het al zonder proportionele subsidie van de provincie (2 i.p.v...Het is moeilijk localiseerbaar omdat het publiekspotentieel wijd verspreid is over de 19 gemeenten, de Brusselse rand, de provincie, de forenzen

Nr. 31, September 1990 • Johan Thielemans • HET SPOOK VAN DE OPERA
Een gesprek over de herstructurering van de Vlaamse Opera, de subsidies die ontoereikend blijven, de noodzakelijke vernieuwing van de operagebouwen, het co-produceren, het zoeken naar jong talent...De moedige maatregel van Dewael heeft ook negatieve gevolgen, want in ons zeer beperkt budget zit er nog een zware post aan sociaal passief, zoals dat heet...De prioriteiten die we ons financieel moeten stellen zijn het uitrusten van de toneeltoren, de publieksveiligheid en de plaatsing van het decor

Nr. 33, Maart 1991 • Paul Corthouts • Decreten voor Podiumkunsten en Hoger Kunstonderwijs hangende
De aanpassingen betreffen vooral de voorwaarden voor erkenning en subsidiëring, de delegatie aan de Vlaamse Executieve om de erkenningsprocedure te bepalen en de invulling van de...De wijziging in de omschrijving van de creatieopdrachten aan de diverse auteurs is een andere, zij het indirecte, aanpassing in de reeks subsidiëringsvoorwaarden...Adviesraden De beraadslagingsprocedure voor de diverse Raden van Advies werd aangevuld met de maatregel dat, om geldig advies te kunnen uitbrengen, minimum 2/3 van de leden aanwezig dient te

Nr. 39, December 1992 • Benoît Vreux • Contract tussen kunstenaars en overheid
De gevolgen van deze budgettaire maatregel worden enigszins verzacht door de voorgaande...De maatregel werd door Bernard Anselme, de huidige minister-president van de Waalse Gemeenschap, verlengd tot 1 juli 1994...De Conseil Supérieur de l' Art Dramatique en de Administration de la Culture zien toe op de naleving van de programmacontracten, zowel door de theaters als door de Waalse Gemeenschap

Nr. 41, April 1993 • Tom Blokdijk • Hoezo repertoire?
De zoons en dochters hadden in de jaren zestig het theater als niet relevant voor hun werkelijksbeleving de rug toegekeerd of waren de nieuwe groepen gaan volgen in de kleine theaters, de vaders en...De hoogste ambtenaren redden zich uit dit moeras door de nogal bezopen maatregel dat iedereen 15% van zijn omzet zelf moet verdienen...De maatregel werd in de kringen van de schouwburgdirecteuren met gejuich ontvangen

Nr. 48, Februari 1995 • Johan Thielemans • Peter Sellars blijft verbazen
De tweede reden heeft met gevoelsgebieden van de tekst zelf te maken: net zoals de jood in het Europa van de Renaissance wordt de zwarte in het Amerika van vandaag gediscrimineerd...Het bij uitstek ongelukkige koppel van de voorstelling is wel dat van Jessica en Lorenzo, en de vrouw, zo onderstreept Sellars, is de dominerende persoonlijkheid omdat ze de touwtjes van de geldbeurs...een gesprek op de Franse televisie had hij het over de opmars van het fascisme in zijn land, en verwees hij expliciet naar de maatregel die onderwijs onthoudt aan kinderen van illegale, Mexicaanse

Nr. 53, December 1995 • Theo Van Rompay, Stef Ampe • Drie jaar podiumkunstendecreet
De minister van Cultuur laat zich sindsdien adviseren door de Raad voor Nederlandstalige Dramatische Kunst, de Raad voor Dans, de Raad voor Muziektheater en de Raad voor Kunstencentra...Johan Van Heddegem: Het is onmogelijk om van de administratie gedetailleerde gegevens te krijgen over bijvoorbeeld de verloning in de sector of de infrastructuurkosten van de theaters...het muziektheater is het moment van grote demoralisering bij de gezelschappen niet zozeer de melding van de karige budgetten geweest, dan wel de beslissing van de-Singel om zijn operafestival niet te

Nr. 56-57, Augustus 1996 • Kurt Vanhoutte, Marleen Baeten • De ingevroren theatertijd
Op 26 juni legde de Vlaamse regering de financiële situatie van het teksttheater de dans, het muziektheater en de kunstencentra vast voor de komende vier jaar...Codewoord in deze operatie was voor de adviesraden en de minister Versnippering'. In het aangezicht van de schaarste aan middelen pleitten zowel de raad voor de dans als die voor het teksttheater voor...Waar de Bourlaschouwburg rustig blijft voortboeren in de lommer van de evenementenhal van de kns, maakt de kvs meer ruimte vrij voor zelfreflectie

Nr. 66, December 1998 • Guy Cools • Naar de geest, niet naar de letter
De Joodse Vrouw bij Nederlands Kamertoneel en De uitzondering en de regel bij Arca, beide in een regie van de Parijse Brecht-regiseur Jean-Marie Serreau; De geweren van Moeder Carrar bij Hedendaags...Hoe dicht 'zo dicht mogelijk' is, mocht ik ondervinden toen ik de verschillen tussen de persfoto's van de Courage-enscenering van de kns en de foto's van dezelfde scènes in de 'Modellbücher' haast met...dus dialectischer was dan in de latere versies, die de maatregel om het individu te offeren aan het algemeen belang veel meer onderschreven

Nr. 72, Juni 2000 • Marianne Van Kerkhoven • Van archipels en satellieten
Enerzijds: één van de belangrijkste evoluties in de podiumkunsten van de laatste decennia is het fenomeen dat we meestal omschrijven als 'de emancipatie van de performer'; meer en meer podiumpractici...De emancipatie van de performer en de toename van het freelancen (ten koste van ensemblevorming) zijn de twee zijden (de arti- stieke en de economische) van een zelfde...Performing Arts: the Economic Dilemma, New York 1966) hun - toen als 'de wet van Baumol' befaamd geworden -theorie betreffende de 'fataliteit van de kosten' in de sector van de podiumkunsten

Nr. 75, Maart 2001 • Loek Zonneveld • De Onttovering
De bezoekers die refereren aan de ‘oude’ tijden in dit legendarische toneelhuis, toen de uit de mottenballen van de negentiende eeuw opgediepte komedies van Courteline en Labiche en de...Een centrale rol in het realiseren van dit ideaal is (naast nieuwe producten van veelal jonge schrijvers) weggelegd voor de ‘auteurs op de vloer’ (de acteurs en de dansers) en voor de ‘auteurs aan de...Zoals de act van de twee lijven die onder één ruime rok tot één figuur worden, alleen dan verkeerd aan elkaar geschroefd, centauren waarvan de knieën verkeerd staan, Amazones met de tenen tégen de

Nr. 79, December 2001 • Steven De Belder • Wetenschap als metafoor voor de danspraktijk
sterk op de studio van de choreograaf: dat is de plek waar de artiest voor zichzelf de optimale voorwaarden schept om nieuw werk te laten rijpen tot het maximaal zijn essentie kan behouden in de variabele...Dat was gezien de stedelijke en organisatorische context van de BSBbis eerst en vooral een functionele maatregel, maar die liet de deelnemers ook toe zich op hun eigen activiteiten te concentreren...Immers, de kantine van het lab en de receptieruimte van het congres, waar de kern van dat debat ligt (en dus niet in de plaatsen van zijn formalisering zoals het congres en de vergaderruimte), liggen

Nr. 79, December 2001 • Stefanie Wenner • Het spook van de toeschouwer of de...
De 'praktijkmensen' werden zelf toeschouwers wanneer ze de praxis van de theorievorming in de workshops bijwoonden, terwijl de theoretici in diezelfde workshops tot de praktijk overgingen wanneer er...En steeds opnieuw doet het publiek mee, om aan het einde van de voorstelling enigszins onrustig de zaal te verlaten - ben ik nu het slachtoffer van een pedagogische maatregel geworden...Het gaat dus niet in de eerste plaats om de politisering van de inhouden, maar veel meer 0111 een poging 0111 door verschuivingen van de formele structuur van het theater stemmen te laten weerklinken

Nr. 93, Januari 2004 • Guy Poppe • Rwanda 2004, alesbehalve verzoening
Hij denkt ongetwijfeld aan de identiteitskaarten die de koloniale overheid invoerde, met daarop vermeld of iemand Hutu of Tutsi is. Door die maatregel bevriest ze de in de Rwandese samenleving sinds...En de meedogenloosheid waarmee ze later, eenmaal aan de macht, de restanten van Habyarimana's leger en de Interhamwe-milities op Congolees grondgebied opjagen, met als argument dat ze een...Als de Canadese generaal Dallaire -in 1994 hoofd van de blauwhelmen- bij de voorstelling van zijn boek, J'ai serré la main du diable, het proces maakt van de Belgische beslissing om in april 1994 zijn


Toon volgende resultaten

Development and design by LETTERWERK