Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


15 document(en) met "adviesraden"Nr. 26, Juni 1989 • Klaas Tindemans • Voorstel en ontwerp van theaterdecreet
De kunstenaar formuleert zijn institutionele verlangens -- het artistieke initiatief -- en beide componenten vinden elkaar, zo rechtstreeks mogelijk (liefst zonder adviesraden, vindt de Greef) in een

Nr. 33, Maart 1991 • Paul Corthouts • Decreten voor Podiumkunsten en Hoger Kunstonderwijs hangende
Adviesraden De beraadslagingsprocedure voor de diverse Raden van Advies werd aangevuld met de maatregel dat, om geldig advies te kunnen uitbrengen, minimum 2/3 van de leden aanwezig dient te

Nr. 35, September 1991 • Paul Corthouts, Cecilia De Moor • Le nouveau beaujolais est arrivé!
bevoegde adviesraden moeten toelaten de artistieke kwaliteit, de globale werking en het beheer van elke organisatie voor podiumkunsten te beoordelen (10). Daarvóór gold deze regeling enkel voor de organisaties

Nr. 41, April 1993 • Hugo De Greef • Kunst verdraagt geen compromis
Voor de adviesraden van het nieuwe decreet moeten liefst veertig mensen gevonden worden die kwaliteitsadviezen kunnen leveren...Nu de samenstelling van de adviesraden bekend is, kunnen we alleen vaststellen dat deze opmerking niet zonder enige grond werd geformuleerd

Nr. 43, November 1993 • Marc Reynebeau • Met twee woorden spreken
Met de sneren die Van de Perre zich permitteert naar de 'deskundologen' in commissies en adviesraden, 'het oligopolie van de kulturele goeroes (...) in samenwerking met enkele verlichte

Nr. 54, Februari 1996 • Paul Corthouts • Wordt het een warme lente?
De uitvoeringsbesluiten bij het podiumkunstendecreet schrijven voor dat, in het kader van het onderzoek betreffende de aanvraagdossiers, de bevoegde adviesraden een...De organisaties konden wel binnen de voorgeschreven termijn reageren op de pre-adviezen; de adviesraden van hun kant kregen echter niet meer de kans om de opmerkingen van de instellingen te verwerken...Deze schrijnende toestand werd door alle adviesraden nog maar eens uitdrukkelijk aan de kaak gesteld

Nr. 55, April 1996 • Parkbeleid of landschapsbeleid?
Van de adviesraden wordt verwacht dat ze de organisaties toetsen aan de (al dan niet expliciet gestelde) voorwaarden

Nr. 56-57, Augustus 1996 • Caroline Van den Borre • Tussen hogeschooldecreet en theaterpraktijk
Terwijl het Ministerie van Cultuur zich sinds het decreet van 1993 eerder richt op principes eigen aan het artistieke veld (binnen de beoordelingscriteria van de adviesraden vinden we de...De idee van een adviesraad voor onderwijs, naar analogie met de adviesraden voor de podiumkunsten, biedt misschien perspectieven

Nr. 56-57, Augustus 1996 • Kurt Vanhoutte, Marleen Baeten • De ingevroren theatertijd
Ook de adviesraden en een aantal actoren uit het veld zelf gaan niet vrijuit...Codewoord in deze operatie was voor de adviesraden en de minister Versnippering'. In het aangezicht van de schaarste aan middelen pleitten zowel de raad voor de dans als die voor het teksttheater voor

Nr. 66, December 1998 • Marleen Baeten • De esprit bewaren
De adviesraden moeten de oren zijn van de minister...Onlangs werden de nieuwe adviesraden van de Minister van Cultuur ingevoerd en bemand, maar niets wijst erop dat de huidige structuur snel tegemoet zal komen aan bovenstaande verzuchtingen...De vier adviesraden van het podiumkunstendecreet blijven dus bestaan maar krijgen een zware piramidale structuur boven hen

Nr. 68, Juni 1999 • Stef Ampe • Manifest: De slag om geld, hondenpoep en...
Ik heb de stellige indruk dat - méér dan bij de vorige subsidieronde -het beleidsvoorbereidende werk van adviesraden en administratie aan betekenis kan winnen...voor tewerkstelling via de Collectieve Arbeidovereenkomst), een minister die er voor ging,... Het door adviesraden geleverde huiswerk werd grosso modo gevolgd, lelijke uitschuivers niet te na...Het komt er op aan over het uitgestippelde traject op een transparante manier te onderhandelen met adviesraden en administratie

Nr. 68, Juni 1999 • Pascal Gielen • De verdrongen bemiddelaar
Tegenwoordig zijn de gevraagde bedragen 'realistischer'. De installatie van adviesraden met veldkenners zal aan deze evolutie niet vreemd zijn

Nr. 69, Januari 1999 • Filip Rogiers • Haal 600.000 kiezers uit hun cordon
Er wordt gezocht naar wettelijke wegen om te verhinderen dat het Vlaams Blok door zijn numerieke macht zijn verwoestende intrede zou doen in allerlei adviesraden en bestuursorganen, inclusief in de

Nr. 70, December 1999 • Marleen Baeten • Jeugdtheater XL
Zeker met de waarschuwingen tegen 'versnippering' van het vorige kabinet en van de in grote mate gelijkaardig samengestelde adviesraden in het achterhoofd, is het gevaar van opgelegde centralisatie

Nr. 72, Juni 2000 • KUNSTENAARS OVER HUN PROJECT
Je mag zeker niet te veel mensen - programmatoren, beheerraden, adviesraden... - over je heen laten walsen


Development and design by LETTERWERK